Publikācijas

Kategorijas:
Visas
Šķīrējtiesa
Eiropas starptautiskais civilprocess
Sporta tiesības
Dažādi

Briseles I bis regula un pagaidu pasākumi starptautiskā šķīrējtiesas procesā»

Jurista Vārds Nr. 4 (1010), 2018.gada 23.janvārī

Pētījums "Eiropas procedūru civillietās piemērošana" (Latvija)»

Komentāri Eiropas maza apmēra regulai, Eiropas izpildu rīkojuma regulai un Eiropas maksājuma rīkojuma regulai

Šķīrējtiesu attīstība: līdz šim un nākotnē»

Jurista Vārds Nr. 48, 14.12.2004

Strīdu risināšanas tendences starptautiskajā tirdzniecībā»

Jurista Vārds Nr. 24 20.06.2006

Jāizvēlas labākais modelis»

Jurista vards Nr. 3 25.01.2005

Moderns skatījums uz strīdu risināšanu»

Jurista Vārds Nr. 47, 16.12.2008

Atnācu, ieraudzīju, uzvarēju? Strīdu izšķiršanas process Sporta šķīrējtiesā»

Jurista Vārds Nr. 33, 16.08.2016

Pētījums “Eiropas Savienības Tiesa un tās judikatūras pārrobežu tiesiskās sadarbības jomā civillietās ietekme uz nacionālajām tiesām un iestādēm”»

Autori: Dr. iur I.Kačevska, Dr.iur B.Rudevska, Dr.iur A.Buka, M.Dambergs un A.Fillers

Rekomendācijas un vadlīnijas "Efektīva Eiropas Savienības tiesību aktu pārrobežu tiesiskās sadarbības jomā civillietās izstrāde, pārņemšana, ieviešana un piemērošana"»

Autori: Dr. iur I.Kačevska, Dr.iur B.Rudevska, Dr.iur A.Buka, M.Dambergs un A.Fillers

Mūsdienu starptautiskās arbitrāžas tiesības un šķīrējtiesa Latvijā»

Jurista Vārds Nr. 24, 16.06.2009

Ir normāla situācija, un ir Latvijas situācija»

Jurista Vārds Nr. 22, 3.07.2014

Tiesības uz taisnīgu tiesu un šķīrējtiesas institūts»

Likums un Tiesības Nr. 5, 2006.gada maijs

Arbitration in Latvia: Urgent Need for Statutory Reform»

Journal of International Arbitration, Kluwer Law International Vol.21 No. 2 April 2004

Valsts pārvaldes iestādes pilnvaras slēgt starptautisku šķīrējtiesas līgumu: problēmas un risinājumi

Likums un Tiesības, Nr.11, 2004

Svešvārdu vārdnīca

“Norden AB”, Juridiskās terminoloģijas autore, 2000